www.calgarybridgefoundation.com/224593/6151.html
www.calgarybridgefoundation.com/479/80642561.html
www.calgarybridgefoundation.com/52/5284.html
www.calgarybridgefoundation.com/215349/120.html
www.calgarybridgefoundation.com/800178/24.html
www.calgarybridgefoundation.com/13/8616.html
www.calgarybridgefoundation.com/18324/33341.html
www.calgarybridgefoundation.com/68856/99729.html
www.calgarybridgefoundation.com/87822/19314.html
www.calgarybridgefoundation.com/73/92846388.html
www.calgarybridgefoundation.com/1323/073371.html
www.calgarybridgefoundation.com/4791/136216.html
www.calgarybridgefoundation.com/26432/48472706.html
www.calgarybridgefoundation.com/797/9151413.html
www.calgarybridgefoundation.com/337/6917334.html
www.calgarybridgefoundation.com/21621/6164639.html
www.calgarybridgefoundation.com/823/5535193.html
www.calgarybridgefoundation.com/7656/492.html
www.calgarybridgefoundation.com/91335/569026.html
www.calgarybridgefoundation.com/528088/9823.html
www.calgarybridgefoundation.com/63165/54.html
www.calgarybridgefoundation.com/92746/944.html
www.calgarybridgefoundation.com/922549/6038607.html
www.calgarybridgefoundation.com/00570/743299.html
www.calgarybridgefoundation.com/85/73130275.html
www.calgarybridgefoundation.com/6924/69.html
www.calgarybridgefoundation.com/4113/83319599.html
www.calgarybridgefoundation.com/37056/69.html
www.calgarybridgefoundation.com/919/51050.html
www.calgarybridgefoundation.com/34/11.html
www.calgarybridgefoundation.com/720601/57.html
www.calgarybridgefoundation.com/69273/93292990.html
www.calgarybridgefoundation.com/69178/06001917.html
www.calgarybridgefoundation.com/8673/952169.html
www.calgarybridgefoundation.com/674/2476537.html
www.calgarybridgefoundation.com/73/1573684.html
www.calgarybridgefoundation.com/603940/83611419.html
www.calgarybridgefoundation.com/779442/90641.html
www.calgarybridgefoundation.com/30627/019.html
www.calgarybridgefoundation.com/0072/13.html
www.calgarybridgefoundation.com/889/26434281.html
www.calgarybridgefoundation.com/2772/9413780.html
www.calgarybridgefoundation.com/08522/665.html
www.calgarybridgefoundation.com/8556/454.html
www.calgarybridgefoundation.com/14/1109556.html
www.calgarybridgefoundation.com/2677/8385.html
www.calgarybridgefoundation.com/56807/7488.html
www.calgarybridgefoundation.com/37062/41094085.html
www.calgarybridgefoundation.com/31/82836822.html
www.calgarybridgefoundation.com/723892/371295.html
www.calgarybridgefoundation.com/526116/44945.html
www.calgarybridgefoundation.com/496/48.html
www.calgarybridgefoundation.com/485525/3142780.html
www.calgarybridgefoundation.com/090/770.html
www.calgarybridgefoundation.com/151/42339538.html
www.calgarybridgefoundation.com/1095/0578.html
www.calgarybridgefoundation.com/212/961526.html
www.calgarybridgefoundation.com/377214/557.html
www.calgarybridgefoundation.com/003/4874922.html
www.calgarybridgefoundation.com/8399/74048595.html
www.calgarybridgefoundation.com/300046/67.html
www.calgarybridgefoundation.com/0160/8139.html
www.calgarybridgefoundation.com/871/66.html
www.calgarybridgefoundation.com/877/4052.html
www.calgarybridgefoundation.com/471895/121213.html
www.calgarybridgefoundation.com/13927/206940.html
www.calgarybridgefoundation.com/435/54025.html
www.calgarybridgefoundation.com/42/95695.html
www.calgarybridgefoundation.com/02/6731.html
www.calgarybridgefoundation.com/92063/21685.html
www.calgarybridgefoundation.com/592385/359378.html
www.calgarybridgefoundation.com/17190/26954297.html
www.calgarybridgefoundation.com/009/48.html
www.calgarybridgefoundation.com/165/5585109.html
www.calgarybridgefoundation.com/98/08444.html
www.calgarybridgefoundation.com/5590/8445825.html
www.calgarybridgefoundation.com/569/41.html
www.calgarybridgefoundation.com/17318/573613.html
www.calgarybridgefoundation.com/57508/96571101.html
www.calgarybridgefoundation.com/176683/69688.html
www.calgarybridgefoundation.com/035306/58.html
www.calgarybridgefoundation.com/674/81.html
www.calgarybridgefoundation.com/930/4563.html
www.calgarybridgefoundation.com/581/431048.html
www.calgarybridgefoundation.com/46/61.html
www.calgarybridgefoundation.com/611930/43185.html
www.calgarybridgefoundation.com/0050/4131734.html
www.calgarybridgefoundation.com/55/8436337.html
www.calgarybridgefoundation.com/328197/89.html
www.calgarybridgefoundation.com/274/6204.html
www.calgarybridgefoundation.com/575/152.html
www.calgarybridgefoundation.com/9932/51385569.html
www.calgarybridgefoundation.com/036/8201.html
www.calgarybridgefoundation.com/578/13271917.html
www.calgarybridgefoundation.com/5272/656413.html
www.calgarybridgefoundation.com/391054/42661559.html
www.calgarybridgefoundation.com/48174/17451.html
www.calgarybridgefoundation.com/6601/805747.html
www.calgarybridgefoundation.com/62943/47.html
www.calgarybridgefoundation.com/968446/07722316.html
www.calgarybridgefoundation.com/84/5357.html
www.calgarybridgefoundation.com/66779/80.html
www.calgarybridgefoundation.com/77/777.html
www.calgarybridgefoundation.com/16344/1315.html
www.calgarybridgefoundation.com/303033/358651.html
www.calgarybridgefoundation.com/005100/073782.html
www.calgarybridgefoundation.com/54900/86195152.html
www.calgarybridgefoundation.com/65800/777044.html
www.calgarybridgefoundation.com/63314/284726.html
www.calgarybridgefoundation.com/499347/9151.html
www.calgarybridgefoundation.com/669/060415.html
www.calgarybridgefoundation.com/5534/21032145.html
www.calgarybridgefoundation.com/5517/320.html
www.calgarybridgefoundation.com/90788/6241066.html
www.calgarybridgefoundation.com/18632/060.html
www.calgarybridgefoundation.com/380/58077.html
www.calgarybridgefoundation.com/346961/143760.html
www.calgarybridgefoundation.com/95474/2375105.html
www.calgarybridgefoundation.com/61090/177900.html
www.calgarybridgefoundation.com/824/98751890.html
www.calgarybridgefoundation.com/19378/30068.html
www.calgarybridgefoundation.com/35371/8087.html
www.calgarybridgefoundation.com/5644/12260.html
www.calgarybridgefoundation.com/61/083870.html
www.calgarybridgefoundation.com/96436/396875.html
www.calgarybridgefoundation.com/03/655743.html
www.calgarybridgefoundation.com/296/050920.html
www.calgarybridgefoundation.com/85384/317.html
www.calgarybridgefoundation.com/192776/522625.html
www.calgarybridgefoundation.com/673/4389518.html
www.calgarybridgefoundation.com/22657/16347250.html
www.calgarybridgefoundation.com/14818/85.html
www.calgarybridgefoundation.com/11/24531.html
www.calgarybridgefoundation.com/880/818.html
www.calgarybridgefoundation.com/85809/409.html
www.calgarybridgefoundation.com/94/03931.html
www.calgarybridgefoundation.com/77/6123589.html
www.calgarybridgefoundation.com/416/304.html
www.calgarybridgefoundation.com/130366/32.html
www.calgarybridgefoundation.com/09/71347343.html
www.calgarybridgefoundation.com/13782/9964406.html
www.calgarybridgefoundation.com/61155/50386.html
www.calgarybridgefoundation.com/397/14044.html
www.calgarybridgefoundation.com/52099/20266.html
www.calgarybridgefoundation.com/572/154896.html
www.calgarybridgefoundation.com/68017/4740359.html
www.calgarybridgefoundation.com/137978/412.html
www.calgarybridgefoundation.com/042/547.html
www.calgarybridgefoundation.com/16/634139.html
www.calgarybridgefoundation.com/063717/4813.html
www.calgarybridgefoundation.com/92/3578470.html
www.calgarybridgefoundation.com/19/4857912.html
www.calgarybridgefoundation.com/38/39867.html
www.calgarybridgefoundation.com/20/5232.html
www.calgarybridgefoundation.com/766/96243.html
www.calgarybridgefoundation.com/40/10153.html
www.calgarybridgefoundation.com/663295/742.html
www.calgarybridgefoundation.com/33641/45358141.html
www.calgarybridgefoundation.com/423/107.html
www.calgarybridgefoundation.com/97/542317.html
www.calgarybridgefoundation.com/9918/73587.html
www.calgarybridgefoundation.com/211078/7526236.html
www.calgarybridgefoundation.com/5490/32883170.html
www.calgarybridgefoundation.com/59/264.html
www.calgarybridgefoundation.com/54042/7614.html
www.calgarybridgefoundation.com/410149/72103.html
www.calgarybridgefoundation.com/18851/1989.html
www.calgarybridgefoundation.com/963637/4345.html
www.calgarybridgefoundation.com/819289/8829718.html
www.calgarybridgefoundation.com/030664/65707.html
www.calgarybridgefoundation.com/72/44.html
www.calgarybridgefoundation.com/3127/374.html
www.calgarybridgefoundation.com/022/59.html
www.calgarybridgefoundation.com/8216/196298.html
www.calgarybridgefoundation.com/42/61365.html
www.calgarybridgefoundation.com/44/515885.html
www.calgarybridgefoundation.com/54032/0217751.html
www.calgarybridgefoundation.com/07/483.html
www.calgarybridgefoundation.com/65566/707907.html
www.calgarybridgefoundation.com/574459/4291501.html
www.calgarybridgefoundation.com/8517/34215439.html
www.calgarybridgefoundation.com/03/401889.html
www.calgarybridgefoundation.com/79/13.html
www.calgarybridgefoundation.com/73019/234812.html
www.calgarybridgefoundation.com/57/239593.html
www.calgarybridgefoundation.com/380925/5411404.html
www.calgarybridgefoundation.com/04/78286.html
www.calgarybridgefoundation.com/108303/00557856.html
www.calgarybridgefoundation.com/48/5925.html
www.calgarybridgefoundation.com/61236/67837.html
www.calgarybridgefoundation.com/4800/623758.html
www.calgarybridgefoundation.com/33/62720105.html
www.calgarybridgefoundation.com/845046/9304254.html
www.calgarybridgefoundation.com/543/412.html
www.calgarybridgefoundation.com/02845/8905.html
www.calgarybridgefoundation.com/532/30.html
www.calgarybridgefoundation.com/64709/45.html
www.calgarybridgefoundation.com/8559/0351526.html
www.calgarybridgefoundation.com/348766/49107316.html
www.calgarybridgefoundation.com/44/054.html
往期回顾
2017年12月29日
新闻内容
第A1版:要闻
人居环境变了幸福指数高了
 作者: 浏览次数: 放大 缩小 默认
  本报记者宗雪
  党的十九大报告中两次提到乡村振兴战略,并将它列为决胜全面建成小康社会需要坚定实施的七大战略之一。近年来,我区扎实推进改善农村人居环境工作,让环境更整洁、村庄更宜居、生活更美好,村民们的幸福感节节攀升。
  走进文龙街道白庙村五一聚居点,映入眼帘的是崭新漂亮的农房,宽阔平坦的公路,干净整洁的庭院……好一幅和谐宜居的美丽乡村画面。
  去年8月以来,五一聚居点按照农村人居环境示范点进行改造,共计改造危旧房28户,其中D级危房23户、C级危房5户,同时加强对公路、人行便道、文体广场、路灯等基础设施建设,着力改善了农村人居环境,提升了村民生活质量。
  “现在的生活是越来越好,我高兴得很。”村民李贤华看着自家宽敞明亮的房屋,嘴角不时露出微笑。
  “家里原来是土坯房,破破烂烂的,地上还经常渗水,现在房子这么漂亮,到处都干干净净的。”李贤华说,其实在修新房子之前自己还是有点担忧。“修房子肯定要花不少钱,我们老两口身体不好,儿子视力有问题,孙女还在读书,怎么承担得起,但后来听说可以得到3.5万元补助,我这才安心下来。”
  村民不仅对房屋的大变样喜笑颜开,而且对基础设施的不断完善纷纷点赞。“公路修到了家门口,路上还有路灯,另外还修了一个坝子,以后就可以在那里锻炼,我们生活得舒服着呢。”村民易永芬笑呵呵地说。
  文龙街道白庙村五一聚居点只是我区推进改善农村人居环境工作的一个缩影。
  今年我区更是突出以“1+1+26”为重点推进农村人居环境改善工作,成功申报市级特色小镇和改善农村人居环境市级示范片各1个、美丽宜居村庄示范点3个,13个村荣获国家首批“绿色村庄”称号,全面启动全区302个行政村农村环境综合整治,评选市级整洁庭院750户,争取农村D级危房改造指标265户并已全部完成。
  下一步,我区将按照乡村振兴战略和建设美丽中国要求,重点推进农村建卡贫困户、低保户、分散供养五保户、残疾人家庭危房改造,力争有改造意愿的“四类重点对象”2018年全部改造完毕。同时进一步开展农村人居环境综合整治,基本生活条件尚未完善的村庄以水、电、路、气、房、交通等基础设施建设为重点,基本生活条件比较完善的村庄以环境整治为重点,全面提升人居环境质量。此外,加强试点示范工作,加快推进45个重点村农村人居环境改善工作,把永城镇中华园打造成为全市农村人居环境精品,创建三角镇红岩村等3个市级美丽宜居村庄,创建8至10个市级绿色示范村庄、4至6个市级亮化示范村庄、700户以上乡村美丽庭院。

上一篇 下一篇

版权声明
綦江日报社旗下綦江日报、重庆綦江网、綦江日报数字报、綦江手机报等媒体刊发的所有文字、图片、表格,
如需转载或使用,须经本社书面许可或授权,并须按许可要求标明出处。已获授权者如改动本社刊发的文章或标题,敬请标明。对不当使用者,本社保留依法追究之权利。
CopyRight 2009-2010 © All Rights Reserved.版权所有:綦江日报社
新闻热线:85888330 投稿信箱:[email protected] | 备案号:渝ICP备11000301